Je kan wekelijks aansluiten bij geleide groepslessen in Lier of Wommelgem.

Algemene Voorwaarden

 1. Om bij Aroga Yoga op een professionele wijze yogalessen bij te wonen, zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Impliciet ga ik er van uit dat je deze hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 2. Vanaf dat je een afspraak hebt gemaakt worden er persoonlijke data (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail adres en facturatieadres) verzameld. Daarbij zijn de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en het Aroga Yoga privacybeleid van toepassing.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van eventuele (medische) informatie die je verstrekt. Vanzelfsprekend is het bezorgen van deze informatie geheel vrijblijvend en enkel ter ondersteuning van een veilige en aangepaste uitvoering van de yogalessen. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
 4. Reeds gemaakte afspraken kan je tot 24 uur op voorhand kosteloos annuleren per telefoon, e-mail of WhatsApp. Bij later geannuleerde of vergeten afspraken kan de sessie in rekening worden gebracht. Dat geldt ook bij ziekte.
 5. Als particulier betaal je op het ogenblik van de sessie. Dat kan digitaal via Payconiq of je banking app.
 6. Een Aroga Yoga cadeaucheque koop je online op de Aroga website en betaal je online bij bestelling via Bancontact, Ideal en Credit card, PayPal of een directe bankoverschrijving. Na ontvangst van de betaling ontvang je de cadeaubon digitaal. Deze is geldig tot de erop vermelde vervaldatum en niet verlengbaar of inwisselbaar voor een nieuwe cadeaubon.
 7. Bedrijven worden maandelijks gefactureerd. Daarbij is de betaaltermijn 14 dagen na het (digitaal) verzenden van de factuur. Het niet tijdig uitvoeren van een betaling kan na aanmaningen leiden tot het inschakelen van een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor de incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.
  • Bij het niet tijdig voldoen van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 33 EUR en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag.
  • Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herrekend dient te worden.
  • Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan Aroga Yoga, met facturen en/of bedragen verschuldigd door Aroga Yoga aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Aroga Yoga.
  • Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Aroga Yoga het recht haar verdere prestaties op te schorten.
 8. Aroga Yoga is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van je persoonlijke bezittingen.
 9. Ik hou me ten allen tijde het recht om personen te weigeren voor een yogales of de toegang te ontzeggen, zonder het opgeven van een reden.
 10. De nietigheid van één van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.
 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je ook dat je Aroga Yoga niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een yogales.
 12. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Aroga Yoga.
 13. De privacy voorwaarden zijn van toepassing
 14. In het geval van een gerechtelijk conflict is het arrondissement Antwerpen of voor het vredegerecht het kanton Zandhoven van toepassing.